ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Η διοργάνωση του “SAIL FOR PINK” πραγματοποιείται τον χρόνο που έχει οριστεί. Μόνο σε περίπτωση καιρικών φαινομένων ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν την αναβολή ή τη ματαίωση του “SAIL FOR PINK” ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η καταβληθείσα συμμετοχή στο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσσαλονίκης θα θεωρηθεί δωρεά χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής του χρηματικού ποσού.
 • Το ποσό συμμετοχής (6,00 €) στην εκστρατεία Sail For Pink θεωρείται δωρεά προς το Σύλλογο. Το διατιθέμενο υλικό (T-shirts, Bracelets) δίνεται συμβολικά ως δώρο στην συμμετοχή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για όσες συμμετοχές πραγματοποιηθούν μετά τη εξάντληση των αποθεμάτων, ο Σύλλογος δεν φέρει την υποχρέωση επιστροφής της συμμετοχής καθώς θεωρείται δωρεά προς τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσ/νίκης.
 • Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσ/νίκης μέσω του τρίτου προσώπου.
 • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του “SAIL FOR PINK”. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της εκστρατείας. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του “SAIL FOR PINK” από φωτογράφους της διοργάνωσης και το Επίσημο Φωτογραφικό Πρακτορείο της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους. Τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα από τα παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στη διοργάνωση και οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραπάνω φωτογραφικών ή άλλων λήψεων, ούτε δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο των συμμετεχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσ/νίκης, είναι ορατές από τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και παραμένουν ως τέτοιες χωρίς χρονικό περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων δύναται να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές για θέματα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα παράγραφο επεξεργασία.
 • Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσ/νίκης έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Η εγγραφή σε μία από τις κατηγορίες συμμετοχής της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους (email, σημεία εγγραφών κλπ) που θα υποδειχθούν από το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν.Θεσ/νίκης.
 • Η εγγραφή σε μία από τις κατηγορίες συμμετοχής της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους (email, σημεία εγγραφών κλπ) που θα υποδειχθούν από το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν.Θεσ/νίκης.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης.
 • Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσ/νίκης εγγυάται ότι δε θα συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, αναπαράγει, διαβιβάζει, διαδίδει και εν γένει επεξεργάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο Προσωπικά Δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν από αυτή που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 • Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσ/νίκης εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται και διασφαλίζει ότι η επεξεργασία αυτών γίνεται αποκλειστικά από τα απολύτως αναγκαία και ρητά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσ/νίκης θα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων για την προστασία των υποκειμένων και να χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα, όπως κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, antivirus, τείχος προστασίας, διαδικτυακές πύλες κλπ για την τήρηση των αρχών της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται ώστε η επεξεργασία αυτή να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εθνικής νομοθεσίας

 

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

>