Υπηρεσίες & Προγράμματα

    Κ.Υ.Α. 139491/2006 όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/3.6.2014     Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα Νοσοκομεία του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 και στα συμβεβλημένα μετά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή θεραπευτήρια του ΙΚΑ, καθώς και σε προνοιακά νοσηλευτικά ιδρύματα ως εξής:   Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ   Δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν δικαιούνται τοιαύτη άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα:   1 Α. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.   Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.   Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.   2 Α α. Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα. β. (η περίπτωση β. του αρχικού κειμένου καταργήθηκε)   γ. Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα ...

Διαβάστε περισσότερα

  Διαπιστώνει εύκολα κανείς  ότι στον κόσμο της υπερπληροφόρησης είναι τόση πολύ, σε ποσότητα ,η προσφερόμενη από παντού πληροφορία που τελικά ο παραλήπτης δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα σημαντικά και αυτά που αξίζει να μάθει. Όταν ,δε ,αυτός που αναζητά την πληροφορία είναι ασθενής  ή συγγενής ασθενούς που βιάζεται «εδώ και τώρα» να βρει ένα δρόμο προς τα πού θα κινηθεί, τότε τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Πολλοί από εμάς  κυριολεκτικά χάνονται στο διαδίκτυο  και βρίσκονται αντιμέτωποι με γνώσεις που δεν μπορούν –για προφανείς λόγους...

Διαβάστε περισσότερα