Φορτώνει...

Οδηγίες βήμα-βήμα σχετικά με τη διαδικασία απονομής σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Οδηγίες σχετικά με τη Διαδικασία Απονομής Σύνταξης Αναπηρίας από το ΙΚΑ

 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ - το έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία- μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

 • Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα καταθέσει την αίτηση είναι διαφορετικό από την  αιτούσα - ασθενή
 • Κάθε σχετικό με τα ένσημα της αιτούσας έγγραφο σε πρωτότυπο , όπως τα  πρωτότυπα ασφαλιστικά  βιβλιάρια    με τα ένσημα, βεβαιώσεις ασφαλίσεως  τυχόν  εργόσημά .
 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας της αιτούσας  (εις διπλούν)
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας τελευταίου έτους (εις διπλούν)
 • Αντίγραφο του Τραπεζικού βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται μηνιαίως η σύνταξη όπου θα πρέπει να εμφανίζεται  πρώτο στη σειρά των δικαιούχων  το όνομα της ασθενούς.
 • Δήλωση του τελευταίου  Εργοδότη (έντυπο Σ5 που δίνεται από την υπηρεσία) όπου αναφέρεται το χρονικό διάστημα που η ασφαλισμένη απασχολήθηκε ή απασχολείται στην επιχείρησή του
 • Αν η ασθενής είναι παντρεμένη τότε:

- Αν ο σύζυγός της συνταξιοδοτείται:

Την απόφαση συνταξιοδότησης ή το εκκαθαριστικό σημείωμα της σύνταξης

- Αν ο σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται :

Το ΑΦΜ του, αντίγραφο της ταυτότητάς του και ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου

 • Αν η ασθενής έχει παιδιά τότε :

- Αν είναι ανήλικα έως 18 ετών, αντίγραφο ταυτότητας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης και

- Αν σπουδάζουν ,βεβαίωση σπουδών με ακριβή ημερομηνία εγγραφής και αντίγραφο ταυτότητας

 • · Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης , αν υπάρχει
 • · Αν την τελευταία 10ετία επιδοτήθηκε η αιτούσα  από τον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας ,προσκόμιση βεβαίωσης του φορέα
 • · Αντίγραφο Βιβλιαρίου Ασθενείας
 • · Ιατρική Γνωμάτευση

Εφ’ όσον η υπηρεσία του ΙΚΑ κρίνει επαρκή τα δικαιολογητικά , η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και εκδίδεται απόδειξη παραλαβής με σημειωμένα τα ελλείποντα τα οποία η αιτούσα υποχρεούται να προσκομίσει αργότερα . Η απόδειξη αυτή σφραγίζεται από την Υπηρεσία και λειτουργεί ως παραπεμπτικό της ασθενούς για την εξέτασή της από την επιτροπή του ΚΕΠΑ ενώ αναγράφεται και η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης η οποία νοείται ως η έναρξη της διαδικασίας συνταξιοδότησης .

Εκτός της αίτησης για την χορήγηση της κύριας σύνταξης αναπηρίας και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, υπάρχει και η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στην ασθενή, η οποία κατατίθεται συμπληρωματικά μαζί με την κύρια.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η κατάθεση του Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας στο αρμόδιο ΚΕΠΑ και της Αίτησης Αξιολόγησης Αναπηρίας.

Αφού η αιτούσα παραλάβει το ως άνω παραπεμπτικό του ΙΚΑ ,το προσκομίζει στο ΚΕΠΑ και καταθέτει την αίτηση για την εξέτασή της από την υγειονομική επιτροπή η οποία θα αποφανθεί βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών γνωματεύσεων και βεβαιώσεων για το ποσοστό αναπηρίας της αιτούσας .

Ως δικαιολογητικά θα πρέπει εκ νέου να προσκομιστούν

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης
 • Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.
 • Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης του ασφαλισμένης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ ή αν δεν έχει ασφαλιστικό φορέα παραστατικό είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου γίνεται η κατάθεση της αίτησης για εξέταση από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ

Η αιτούσα καταθέτει στην γραμματεία ΚΕΠΑ εκτός από τα παραπάνω και τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία.

Τα ιατρικά στοιχεία περιλαμβάνουν:

 • Αναλυτική ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του. Η ιατρική αυτή έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα (ακτινογραφίες με τα πορίσματα τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ) τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη την γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από Δημόσια αρχή και η διενέργεια τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου.
  Παρατηρήσεις : α) Παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτές. Επίσης ο παραπέμπων, ως θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναφέρει την φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής, αλλά και κάθε άλλη τυχόν συνυπάρχουσα πάθηση που γνωρίζει από το ιστορικό του ασθενή του και την αγωγή που ακολουθείται για αυτές τις παθήσεις και που θα στοιχειοθετούνται από συνημμένες ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες επίσης θα φέρουν πλήρη τα στοιχεία των υπογραφόντων ιατρών. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης δηλαδή ονοματεπώνυμο ιατρού, ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ, Ιατρικό Σύλλογο, Ειδικότητα, Φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, ΕΣΥ, ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ) τηλέφωνο, φαξ, e-mail και εάν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, τον αριθμό του εξιτηρίου νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.

Η Υπηρεσία αφού παραλάβει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καλεί την αιτούσα σε περίπου 1,5 με 2 μήνες προς εξέταση. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της εξέτασης ορίζεται από την υπηρεσία και η ασθενής ειδοποιείται για αυτή τηλεφωνικά. Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει εκτός της ταυτότητας και του βιβλιαρίου ασθενείας της να προσκομίσει τυχόν νέα ιατρικά στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του ύψους του ποσοστού.

Όταν η επιτροπή του ΚΕΠΑ αποφανθεί για την ύπαρξη αναπηρίας και το ποσοστό αυτής τότε ειδοποιεί την ασθενή και την καλεί να την παραλάβει. Αν η αιτούσα διαφωνεί με το περιεχόμενο της απόφασης ή με το ποσοστό αναπηρίας που της αποδόθηκε τότε έχει προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα της επίδοσης για να την προσβάλει με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Στη συνέχεια προσκομίζει την ως άνω απόφαση του ΚΕΠΑ στο κατάστημα του ΙΚΑ που παρέλαβε την αίτησή της για την χορήγηση  σύνταξης αναπηρίας μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση για την παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής της και έτσι ολοκληρώνεται ο φάκελος και αναμένεται η απόφαση συνταξιοδότησης από την Υπηρεσία.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αν η απόφαση συνταξιοδότησης κάνει δεκτή την αίτηση της για χορήγηση σύνταξης τότε:

Αν η αιτούσα έχει συμπεριλάβει αίτημα προσωρινής σύνταξης, αυτή αποτελεί το 70 % του ποσού της κύριας και αρχίζει να κατατίθεται μέσα σε περίπου έναν μήνα από την έκδοση της οριστικής απόφασης.Η χορήγηση της κύριας Σύνταξης σε αυτή την περίπτωση ξεκινά να κατατίθεται σε περίπου 2 έτη .

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ;

Από την ημέρα που η αιτούσα ασθενής παραλάβει την οριστική απόφαση Συνταξιοδότησής της από την Υπηρεσία, μπορεί  να θεωρήσει το βιβλιάριό της επ’ αόριστον και χρησιμοποιεί πλέον μόνο αυτό για την χορήγηση ιατροφαρμακευτικών παροχών .

 

 

 

 

Μοιράσου το: