Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Με το νόμο 3418/2005 θεσπίστηκε ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ,ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας , ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων βασικών , διατάξεις για την υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενή, τη συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή, το ιατρικό απόρρητο, το ιατρικό αρχείο.Δείτε τις πιο ουσιαστικές διατάξεις του :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος 1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε  επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. 2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό  χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην  αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της  επιστήμης. 3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή. 4. Κατά τον παρόντα Κώδικα: α) στην έννοια "ασθενής" περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας, β) στην έννοια "οικείος" περιλαμβάνονται οι συγγενείς εξ αίματος και εξαγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. ...

Διαβάστε περισσότερα